Home > Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” działa na terenie całego kraju. Zostało powołane w lutym 1990r. z inicjatywy marszałka Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Stowarzyszenie ma obecnie ponad 20-ścia Oddziałów w całym kraju i prowadzi kilka Domów Polonii, w tym w Warszawie, Krakowie i Pułtusku. Głównym celem tej organizacji jest umacnianie więzi z Polską zarówno osób polskiego pochodzenia, rekrutujących się z terenów wschodnich dawnej Rzeczpospolitej jak i ogromnej rzeszy emigrantów z Europy zachodniej i obu Ameryk, kultywujących częstokroć polskość w 4 i piątym pokoleniu, emigrantów przedwojennych, powojennych, solidarnościowych i ect.). Najnowszym, niezwykle ważnym wyzwaniem dla naszej organizacji jest tworzenie warunków do podtrzymywania więzi z ojczyzną przez rodaków, którzy wyemigrowali z Polski w ostatnich latach, w ramach tzw. emigracji zarobkowej. Szacuje się, że do Niemiec, Austrii, Anglii, Irlandii, Holandii wyjechało w ostatniej dekadzie ok. 2-ch milionów młodych, często bardzo dobrze wykształconych Polaków. W interesie naszej Ojczyzny jest, by nie utracić ich na zawsze, by nie doszło do całkowitego zerwania więzi z krajem i wynarodowienia ich dzieci. Środki na naszą działalność pozyskujemy w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Otrzymujemy także wsparcie od jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych i prywatnych sponsorów. Funkcjonujemy jako organizacja pozarządowa, oferując naszym rodakom w Europie i na świecie działania edukacyjne, kulturalne i turystyczno-sportowe, wzmacniające ich więzi z Polską- naszą wspólną, ukochaną ojczyzną.

Opolski Oddział „Wspólnoty Polskiej” powstał 19 stycznia 1991r. z inicjatywy p. Teresy Karczmarek, związanej wówczas z Instytutem Śląskim. Pierwszym prezesem opolskiej Wspólnoty był Zbyszko Bednarz, poeta, pisarz i publicysta, człowiek zasłużony dla Polski i regionu opolskiego. W pracy na rzecz polonii zwłaszcza niemieckiej i kanadyjskiej wspierała go przez długie lata jego żona, Róża Bednorz, z zawodu dziennikarka. W minionym okresie oddziałem opolskim kierowali także pochodzący z Łotwy prof. Józef Byczkowski, związany z Instytutem Śląskim w Opolu ,badacz stosunków polsko-niemieckich i problematyki polonijnej oraz Krystyna Rostocka, z zawodu nauczycielka języka polskiego. Na przestrzeni minionych 20-stu lat oddział opolski wypracował określone formy pracy i tak ,w latach dziewięćdziesiątych, były to przede wszystkim sesje popularno-naukowe, konferencje, a także publikacje, podejmujące zagadnienia związane z polskimi środowiskami,przede wszystkim w Niemczech ale także z repatriantami z Kazachstanu, mieszkającymi na Opolszczyźnie. Kwestii tożsamości narodowej Polaków mieszkających poza granicami kraju poświęcono sporo uwagi w działalności opolskiego oddziału. Na ten temat ogłoszono m.in.. konkurs literacki a następnie wydano publikację pn. „Dzieje mojej polskiej rodziny”. Spośród wydawnictw współredagowanych przez opolski oddział na szczególną uwagę zasługuje z pewnością praca zbiorowa pod redakcją Marii Kalczyńskiej z 2011 r. zat. „Kresowianie na Śląsku Opolskim”, będąca swoistym kompendium wiedzy o tej dużej grupie ludności zamieszkującej region opolski.

Wystawy fotograficzne dokumentujące kulturę materialną naszych przodków z czasów I i II Rzeczpospolitej mają bogatą kartę w historii naszego Oddziału. Było ich wiele, eksponowano je w kraju i poza jego granicami (Francja, Belgia, Niemcy, Austria, Dania, Słowenia, Czechy, Litwa, Białoruś, Ukraina). Wśród wielu tytułów naszych ekspozycji warto wspomnieć:

– „Pamiątki polskiej kultury na Kresach”,

– „Kresy-ziemie wielu wyznań”

– „Katedry i sanktuaria Kresowe”

– „Krym-kraina natchnienia Adama Mickiewicza”

– „Miejsca mickiewiczowskie”

– „Kresowe krajobrazy w poezji Juliusza Słowackiego”

– „Śladami Jana III Sobieskiego”

Mówiąc o  wystawach kresowych warto wspomnieć tutaj naszego kolegę Stanisława Wierzgonia, wielkiego miłośnika i znawcę kresowych zabytków, autora zdjęć do prawie wszystkich ekspozycji.

Warsztaty Teatralne oraz Kolonie Wokalno-Językowe organizowane zarówno w kraju (Sidzinie, Moszczance, Głębinowie) jak i za granicą (Lwów, Stryj, Krym na Ukrainie oraz Oszmiana i Iwje na Białorusi.) to kolejna ważna forma pracy polonijnej opolskiego oddziału. Z tej oferty korzystają dzieci wraz ze swoimi opiekunami z okolic Kamieńca Podolskiego, Ziemi Lwowskiej, Lidy i Iwja na Białorusi oraz dzieci z rejonu solecznickiego na Litwie. Szczególne zasługi w organizacji tych form działalności polonijnej mają aktorzy opolskich teatrów Andrzej Mikosza oraz Bogdan Zieliński.

Kursy Agroturystyczne organizowane są od kilku lat z inicjatywy Haliny Nabrdalik, przy współpracy  Opolskiego  Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz opolskich samorządów gminnych i powiatowych. Podczas tygodniowych zajęć nasi rodacy ze Wschodu dowiadują się jak przystosować własne gospodarstwo do działalności agroturystycznej, by czerpiąc z miejscowego potencjału (położenie geograficzne, pamiątki polskości, miejscowe tradycje, kultura kulinarna) można było przyjmować turystów sentymentalnych z Polski i mieć   z tego dodatkowy dochód dla swojej rodziny. Uczestnicy z Ukrainy, Białorusi i Litwy odwiedzają przy okazji ciekawe zakątki naszego regionu opolskiego, zawierają nowe kontakty z organizacjami wiejskimi i poszczególnymi właścicielami opolskich gospodarstw agroturystycznych, od których dowiadują się jak pozyskiwać środki unijne na swoją działalność i jak rozwiązywać konkretne sprawy związane z obsługą turysty. Uczestnicy zajęć zawsze mile są podejmowani w gospodarstwach agroturystycznych państwa Woźniaków z Biadacza oraz Stodołów z Bogdańczowic. W 2012r. uczestnicy kursu zakwaterowani byli w luksusowym Ośrodku „Skowronek” w Głuchołazach oraz w Pałacu w Pawłowicach. Dzięki uprzejmości władz Nysy mieli okazję zwiedzić zabytki tego miasta. Miłe przyjęcie zgotowała im też społeczność wiejska z Wilamowic Nyskich oraz KGW z Makowic. Burmistrz Byczyny zaprosił ich do zwiedzenia starego, średniowiecznego grodziska a w starostwie kluczborskim podzielono się z nimi wiedzą i doświadczeniami w zakresie organizowania turystyki wiejskiej na ziemi kluczborskiej.

Działalność charytatywna opolskiego oddziału „Wspólnoty Polskiej” sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy to organizowano pierwsze zbiórki pieniężne, także używanej odzieży, żywności i leków. Gromadzono też sprzęt rehabilitacyjny by wspomóc osoby potrzebujące na Białorusi i Ukrainie. W latach 2005-2008 w Ośrodku Caritas”Skowronek” w Głuchołazach zorganizowano dla rodaków ze wschodu turnusy rehabilitacyjne, zapewniając ludziom starym i schorowanym pierwszą w życiu rehabilitację. W realizacji tej formy pracy polonijnej zasłużyły się Krystyna Rostocka, Danuta Bryk, Halina Załuska. Wielka Akcja Świątecznej Pomocy organizowana jest przez nasz oddział od roku 2009. Współorganizatorem- Radio Opole. Zebrane dary( żywność, odzież, środki czystości) trafiają do Polaków z Turgieli, Butrymańców i Solecznik na Wileńszczyźnie, a od roku 2012 także do naszych rodaków z Iwja na Białorusi oraz z Kamionki Buskiej, Stryja, Sądowej Wiszni i Mościsk na Ukrainie. Inicjatorami tej akcji oraz jej głównymi organizatorami są Halina i Krzysztof Nabrdalikowie. Wieloletnimi wolontariuszami akcji są: Zofia Holeniewska, Zyta Markowska, Andrzej Wajs, ks. prof.. Krystian Ziaja, Danuta Kmiecik , Zofia Byczkowska, Małgorzata Maciałek, Maria i Julian Ciućkowie. Przyjaciółmi tego przedsięwzięcia są: Teresa Karol, Janina Okrągły, Jolanta Barska, Helena Wojtasik, Stanisław Szkolny, Rafał Nogebauer, Jan Burniak,Mariusz i Beata Madejowie, Krystyna Sieradzka, Lidia Grocholska,Urszula Trinczek, Lucyna Luda, Helena Rogacka, Anna Mierzwińska.

Koncerty zespołów polonijnych organizowane przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów gminnych regionu opolskiego stały się częstym elementem ważnych wydarzeń kulturalnych w stolicy regionu jak również w środowiskach lokalnych. Zespoły z Litwy( Solczanie, Turgielanka) z Białorusi( Kresowiacy) Ukrainy( Lilia, Sursum Corda, Zytomierskie Dzwoneczki) Zaolzia(Suszanie i Bystrzynianie) uświetniają swymi koncertami konferencje, Opolskie Dni Kresowe, dożynki gminne. Wiele z nich występuje tez w kościołach i Domach Kultury.

Wycieczki i podróże studyjne „Śladami polskiego dziedzictwa kulturowego na kresach” organizowane są co roku dla miłośników polskiej historii i kultury kresowej. Uczestnicy kilkudniowych imprez turystyczno-kulturalnych to najczęściej członkowie stowarzyszeń literackich, amatorskich zespołów artystycznych, samorządowcy oraz nauczyciele. Wspólnie poznają zabytki kultury kresowej, miejsca znane z naszej literatury i historii, a poprzez zakwaterowanie u polskich rodzin poznają lepiej życie i problemy współczesnych mieszkańcow Wileńszczyzny, Ziemi Lwowskiej i Podola.

Opolskie Spotkania Polonijne zainicjowane zostały w 2012r i są okazją do bliższego, wzajemnego poznania członków naszej Opolskiej Wspólnoty z naszymi partnerami zagranicznymi. Spotkania mają charakter imprezy biesiadnej, podczas której prezentowane są filmy i fotografie ilustrujące naszą wspólną działalność .Spotkania okraszone są występami artystycznymi i wspólnymi śpiewami. W pierwszej imprezie tego typu zorganizowanej w czerwcu ub. roku w Spółdzielczym Domu Kultury na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu zaprezentowały się polonijne teatry amatorskie z Sadowej Wiszni i Borysławia.

Spotkania klubowe. W marcu tego roku, pogadanką historyczną dra Antoniego Maziarza z Uniwersytetu Opolskiego na temat Powstania Styczniowego oraz jego przywódcy Romualda Traugutta, zainicjowaliśmy cykl spotkań klubowych mających na celu poszerzenie naszej wiedzy historycznej. Spotkanie okraszone słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez nasze organizacyjne koleżanki upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Wierzymy, że tego rodzaju spotkania integracyjno-edukacyjne przysłużą się dobrze naszej wspólnej działalności na rzecz Polaków poza granicami kraju.